Minimale CO2-prijs voor energieopwekkers op aandringen van het kabinet

Bedrijven die elektriciteit opwekken(produceren) moeten volgens het kabinet een minimumprijs gaan betalen voor CO2-uitstoot. Tijdens de elektriciteitsproductie komt er heel veel CO2 vrij en dat heeft verregaande gevolgen voor het milieu. Ter compensatie zal er per ton uitgestoten CO2 een bedrag van mimimaal € 12,30 betaald worden. Dat zal per 1 januari 2020 moeten ingaan. Dit besluit dient ter motivatie/ prikkel aan de bedrijven om dus mee te gaan met de verduurzaming. 

Dit voorstel is door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën vastegeld per brief aan de Tweede Kamer. Men heeft een bepaalde doelgroep in gedachte. Dit belastingsysteem zal dus gelden voor bedrijven die nu gekoppeld zijn aan het European Union Emission Trading System (EU ETS). Dit is het systeem die zorgt voor de verhandeling van emissierechten regarderende broeikasgassen. 

Emissiehandel in beeld

De prijs die als beginpunt  is voorgesteld voor de belasting  in 2020 moet €12,30 zijn. Uiteindelijk moet dat een bedrag een hoogte van €31,90 bereiken tegen 2030. Het ETS-systeem hanteert prijzen van emissierechten die afhankelijk zijn vraag en aanbod. Op basis hiervan zijn er soms dus wel fluctuaties te verwachten in de prijs. Ligt de handelsprijs onder de voorgestelde minimumprijs? Dan zorgt de CO2-belasting voor de aanvulling. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft wel een prognose gemaakt en aangegeven dat de verwachtbare ETS-prijs tot 2030 niet minder zal zijn dan de door het kabinet voorgstelde bedrag. De ETS-prijs blijft in dat geval dan gelden. Het kabinet heeft wel uit de doeken gedaan dat de ETS-prijs sterk fluctueert.

Bedrijven verkrijgen meer zekerheid

Door het accepteren van deze maatregel zullen de bedrijven die energie produceren meer zekerheid hebben over de minimale kosten die ze moeten maken. Dit zal voor ruim 135 bedrijven gelden volgens het kabinet. Daaronder vallen er niet alleen een paar energieproducenten, maar ook bedrijven die energie produceren door andere industriële processen( papierproducenten en chemiebedrijven). Bedrijven die via een warmtekoppeling nergie opwekken voor eigen gebruik of terugleveren aan het net vallen ook onder deze zelfde regeling.

Discussies opgelaaid

Tijdens het bespreken over de verder invulling van het klimaatakkoord werd er vooral aan de sector-tafel industrie flink in discussie getreden over de CO2-heffing. Na de presentatie die handelde over de financiële doorrekeining van het Centraal Planbureau en het PBL liet het kabinet weten dat ze gaan voor een ‘verstandige’ CO2- heffing. Het kabinet moet wel nog werken aan de juiste vormgeving daarvan.