Subsidie CO2-besparing in handgreep van meer bedrijven

Vanaf volgend voorjaar zullen meer bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om gebruik te maken van de subsidie om CO2-besparende technieken te praktiseren. De reeds bestaande regeling “Stimulering Duurzame Energietransitie” is verruimd en dus beter uitvoerbaar(SDE++). Deze regeling is zodanig aangepast dat andere technieken ook in aanmerking komen. De standaard regeling bood alleen subsidie aan voor de productie van hernieuwbare energie. De ministerraad is op voorstel van Minster Wiebes van Enomissche Zaken en Klimaat ertoe overgegaan om de regeling te wijzigen. Wel is er nog werk aan de winkel. Men moet wel nog bepalen welke technieken geschikt zijn om te vallen onder deze regeling.

Welke technieken heeft men in gedachten? Men wilt technieken gaan ontwikkelen die de verdere reductie van CO2-emmissie gaan stimuleren. Daarbij zullen technieken zoals warmtepompen of CCS ( opvangen en opslaan van CO2) en de productie van groene waterstof aan bod komen. Het Regeerakkoord heeft gezorgd voor de verbreding en zal op deze manier dan een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-emmissie naar het jaar 2030 toe.

Wat is de SDE++?

De SDE++ is simpelweg een verbreding van de SDE+ regeling. Het doel van de SDE++ is net als zijn voorganger om bedoeld te worden als subsidie toegeknd te worden aan technieken die de CO2-uitstoot op een goede manier kunnen minimaliseren. Op deze manier wordt voor de hooste CO2reductie per euro subsidie behaald. Het beleid van de kabinet is opgezet om de klimaatdoelen zo kostenefficiënt als maar kan te realiseren. Deze regeling leent zich dus perfect voor.

Welke bedrijven komen er in aanmerking voor?

Deze regeling is niet gebonden tot één bepaalde sector. Bedrijven uit alle sectoren mogen een verzoek doen om in aanmerking te komen voor hun subsidie om hun klimaatambities waar te maken. Wel zullen er natuurlijk beveiligingsmaatregelen worden ingebouwd. Alle technieken moeten aan bod komen, dus wordt in overweging genomen om bijvoorbeeld een plafond te stellen aan een maximale subisidie die toegewezen zal worden aan een bepaalde sector of techniek. De uitwerking daarvan is nog niet rond.

Planbureau van de Leefomgeving rekent technieken door

De komende maanden zal het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) een aantal technieken doorrekenen om te komen tot een inschatting van hoevel nodig zal zijn per techniek ter besparing van CO2. Het PBL onderzoekt onder andere zon, wind, biomassa, geothermie en waterkrach. Daarnaast komen technieken zoals aquathermie, warmtepompen, elektrische boilers, groen waterstofproductie , composteringswarmte  en ook CCS aan bod. Een hele hap dus. Het najaar van 2019 zal dus doorslaggevend zijn voor de SDE++ regeling. Het kabinet zal tegen die tijd wel al een beeld moeten hebben van welke technieken erbij horen en welke niet.